بی وقفه میگردم و آهسته می شنوم.

صدا، صدای پر مرغان اساطیر سهراب است و برگهای خزانی اخوان.

صدا،‌صدای زمین است و طنین خوش آهنگ زندگی.

صدا،‌صدای نقال روزگار است،‌که به نقل سرگذشت زمین نشسته.

صدا،‌صدای ابدیت است و تاریخی که هرگز از شماره نمی افتد.

صدا،‌صدای پیوستن زمین(خاک و آب)‌ به آسمان است.

صدا،‌صدای سرد شدن دوزخ است و همدوشی جهنم با بهشت .

صدا،‌صدای من است و گامهای بی لغزشم.

صدای من ، صدای حرکت.

/ 0 نظر / 2 بازدید