ببين خاليم

در تن شهر پر قيل و قالی

که در آن همه در صف اضطرابند

و هر لحظه در پيله ای کال

آرامشی ؛

سخت بی انتها

و تو ؛ خسته و منتظر

و من همچنان خاليم

خالی از شور

از اضطراب .

و شهر ...

/ 0 نظر / 5 بازدید