خلوت خزونی

هر چه که از دل برآید

 

ترسم آنروز که ما گرد جهان می گرديم

                            صفحه برگردد و ما از تن خويش دور شويم

   + فهیمه ; ٢:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۱٥
    پيام هاي ديگران ()

 

گاه گاهی ميرسد آهی ز راهی

                                              می خورد سوگند قلب من به درگاهی

گاه گاهی می رسد پيغامی از راهی

                                              می شود پيدا مانده در راهی

   + فهیمه ; ٢:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۸
    پيام هاي ديگران ()

 

شبی دیگر تو را خوانم         اگرعمری به جا باشد

   + فهیمه ; ٧:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٢/٥
    پيام هاي ديگران ()

 

صنم با باد می گفت از حدیث روشنائیها

                                ولی  امروز تاریکی به جا مانده در دلها

 

   + فهیمه ; ٧:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٢/٥
    پيام هاي ديگران ()